Индискиот Арбитража На АдвокатитеМестото на арбитража

Арбитража и Помирување Дело, 1996, Индиски Арбитража на Адвокатите, Кое Постапката во Индија, Кое се Тврди, Меѓународни и трговска арбитража во Индија, закажување на арбитража, приговор во арбитражни постапки, counter барање за арбитража, извршување на арбитражниот награда, населба во арбитража, надлежност на арбитража, Ограничување во арбитража, известувањето да именува вршители на арбитража, клаузулата за арбитража во договор или договорот(а) тужителот не успее да ја комуницираат својата изјава на барање во согласност со под-делот (1) од делот 23, арбитражниот трибунал ќе ја прекине постапката (б) тужената не успее да ја комуницираат својата изјава за одбрана во согласност со под-делот (1) од делот 23, арбитражниот трибунал ќе продолжи постапката без лекување дека неуспехот во себе како за прием на обвинувањата на обвинувањата од страна на тужителот (c) една партија не успее да се појави на усна расправа или за да се произведе документарни докази арбитражниот трибунал може да ја продолжи постапката и да се направи арбитражниот награда на докази пред тоа Било странски награда која ќе биде применлива во рамките на оваа Поглавје ќе бидат третирани како обврзувачки за сите цели на лица, меѓу кои била направена, а може соодветно да се потпира на која било од овие лица, по пат на одбрана, тргна или на друг начин во секој судски постапки во Индија и сите референци во оваа Глава до наметнување на странски награда ќе се толкуваат како вклучувајќи препораки за поднесување на награда. Каде Судот е задоволен дека странските награда е применлива во рамките на оваа Глава, наградата ќе се смета дека со решение на тој Суд (2) Нема втората жалба ќе лага од еден ред помина во жалбата во овој дел, но ништо во овој дел ќе влијае или да се земе било право на жалба до Врховниот Суд. (2) За целите на овој дел и Ограничување Акт, 1963 (триесет и шест 1963), на арбитража ќе се смета како да започна на денот наведен во делот 21. (3) онаму Каде што арбитражен договорот да достави идните спорови за арбитража предвидува дека секој тврдат дека кој договор се однесува ќе биде забрането, освен ако некои чекори за да се започне со арбитражниот постапка да се донесе во време утврден од страна на договор, спорот се јавува која договорот се однесува, Судот може, ако тоа е на мислење дека во околностите на случајот непотребно мака, инаку, би се предизвикани, и покрај тоа што на време, па фиксна е истечен, може во такви услови, ако ги има, како судија на случај може да се бараат, да ја прошири време за овој период, како што смета соодветно. (4) Кога Судот нарачки дека арбитражниот награда се издвои, период помеѓу започнувањето на учебната година, арбитража и датумот на наредба на Суд треба да се исклучат во пресметувањето на времето пропишани со Ограничување Акт, 1963 (36 1963), за започнувањето на постапката (вклучувајќи арбитража) во однос на спорот така поднесени. И покрај тоа ништо содржани на друго место во овој Дел или на кој било друг закон, за првпат се во сила, каде што во однос на арбитражен договор било апликацијата под овој Дел е направен во Суд, тој Суд сам ќе има надлежност над осумнаесет арбитражниот постапки и сите последователни апликации кои произлегуваат од договорот и арбитражниот постапки ќе бидат направени во тој Суд и во ниту еден друг Суд.

(1) Прибегнување кон Судска против арбитражниот награда може да се направи само со барање за поставување настрана како награда во согласност со под-делот (2) и подточка (3) (ii) арбитражи договор не е валиден согласно законот за која страните имаат подложен на неа, или, ако не за какви било индикации за нив, под закон, за првпат се во сила или (iii) партијата изработка на апликација не беше дадена и соодветно известување на назначувањето на посредува или на арбитражниот постапките или да е на друг начин не се во можност да го презентираат својот случај) или (iv) арбитражниот награда се занимава со спорот не се разгледувани од страна на или не спаѓаат во рамките на условите на доставување до арбитража, или содржи одлуки за прашања кои се надвор од доменот на поднесување на арбитража: под услов, ако на одлуки за прашања кои се поднесе до арбитража може да биде одделена од оние што не се толку поднесени само на тој дел од арбитражниот награда која содржи одлуки за прашања кои не се поднесе до арбитража може да се издвои или (v) составот на арбитражниот трибунал или арбитражниот постапката не била во согласност со договорот на странките, освен ако такви договор беше во судир со обезбедување на овој Дел од која страните не можат да derogate, или, ако не за таков договор, не беше во согласност со овој Дел или на (i) предмет на спорот не е способен за решавање од страна на арбитража, во согласност со законот за првпат се во сила, или Објаснување.

-Без оглед на generality на под-клаузулата (ii), тоа е ова изјавено, за избегнување на какво било сомневање, дека наградата за конфликти со јавноста политика на Индија ако изработка на наградата беше предизвикана или погодени од измама или корупција или е сторена повреда на членот 75 или дел 81. (3) пријавата за поставување настрана, не може да се направи по три месеци се поминало од датумот на кој умре партија прави дека апликацијата добил арбитражниот награда или, ако барањето биле направени согласно членот 33, од датумот на кој барањето имаше лак исфрла од страна на арбитражниот трибунал: под услов ако Судот е задоволен дека жалителот бил спречен од страна на доволна причина да прави барањето во наведениот период од три месеци може да се забавува на барањето во понатамошниот период од триесет дена, но не и потоа.

(4) За приемот на жалбата согласно под-делот (1), Судот може, каде тоа е соодветно и тоа е така се бара од страна на една партија, adjourn на постапки за одреден временски период утврден со тоа, со цел да се даде на арбитражниот трибунал можност да го продолжите арбитражниот постапки или да преземе други акција како и во мислењето на арбитражниот трибунал ќе се елиминира основа за поставување настрана арбитражниот награда.

(1) арбитражниот постапки ќе биде раскинат од страна на крајниот арбитражниот награда или со цел на арбитражниот трибунал под под-делот (2) (2) арбитражниот трибунал ќе издаде наредба за престанок на арбитражниот постапки каде што- (а) тужителот го повлече неговото барање, освен ако испитаникот објекти за цел и арбитражниот трибунал ја признава како легитимен интерес за неговите дел, за добивање на конечно решение на спорот, (б) страните се договорат за престанување на постапката, или (в) арбитражниот суд смета дека продолжувањето на постапката има за каква било друга мејсон стане непотребно или невозможно.

(3) Предмет на делот триесет и три и под-делот (4) на делот 34, мандатот на арбитражниот трибунал ќе заврши со раскинување на арбитражниот постапки. (1) не е во согласност со арбитражен договор за арбитражниот трибунал, за да се поттикне решавање на спорот и, со договор на странките, арбитражниот трибунал може да се користи за медијација, помирување или други процедури во секое време во текот на арбитражниот постапки за да се поттикне населба. (2) Доколку, за време на арбитражниот постапка, страните се реши спорот, арбитражниот трибунал ќе ја прекине постапката и, ако е побарано од страна на партиите и да не се противи на страна на арбитражниот трибунал, снимање умре населба во форма на арбитражниот награда на договорените услови. (3) Сум арбитражниот награда на договорените услови се врши во согласност со дел триесет-и ќе се наведе дека тоа е арбитражниот награда. (4) арбитражниот награда на договорените услови ќе имаат ист статус и ефект како и секоја друга арбитражниот награда за суштината на спорот. -381, (Подрум), Одбрана Колонија, Њу Делхи, исто Така, Во:306, Laxman Место, 19, Veer Sarkar Блок, Vikas Marg, Поостри, њу Делхи-110092, Телефон: 91-11-22022079, моб. Апликација за поставување настрана арбитражниот награда.

(2) Не било договор од

(1) Прибегнување кон Судска против арбитражниот награда може да се направи само од страна на некоја апликација. Кога странски награда обврзувачки. Секој странски награда која ќе бидат извршливи во рамките на оваа Поглавје ќе бидат третирани како обврзувачки за сите нагоре. (1) страните се слободни да се договорат за местото на арбитража. 30. Населба (1) не е во согласност со арбитражен договор за арбитражниот трибунал, за да се поттикне решавање на г. Моќта да се однесува партии да арбитража таму каде што е арбитражен договор. (1) судски орган пред кој акција јас. Извештаи на барање и одбрана.

(1) во Рамките на периодот договорени од страна на партиите или утврдени од страна на арбитражниот трибјун.

Ограничувања. (1) Ограничување На Дело, 1963 (36 1963), ќе се применуваат за arbitrations како тоа се однесува на постапката во судот.

Арбитража договор.

(1) Во овој Дел, на 'арбитража договор"значи договор од страните да ги достават до arbitrate. Надлежност.

И покрај тоа ништо содржани на друго место во овој Дел или на кој било друг закон, за првпат се во сила, каде хумор.

Она што е Арбитража. Значењето на Арбитража: Арбитража, форма на alternative dispute resolution (ADR), е техника за.