АРБИТРАЖА ВО ИНДИЈА, Меѓународна Арбитража во Индија, Арбитража Закон Фирми во Индија, Меѓународна Арбитража на Адвокатите во Индија, Арбитража Процес, Трговска Арбитража Процес, Дефиниција на Арбитража, Државните Арбитражи ПроцесАрбитража во Индија, Меѓународна Арбитража во Индија, Арбитража Закон Фирми во Индија, Меѓународна Арбитража на Адвокатите во Индија, Арбитража Процес, Трговска Арбитража Процес, Дефиниција на Арбитража, Државните Арбитражи Процесот на Индискиот закон е во голема мера врз основа на англиски заеднички закон, бидејќи на долг период на Британската колонијална влијание за време на Британскиот RajИндискиот Арбитража и Помирување Дело, 1996 управниот арбитража статутот во Индија. Тоа е врз основа на Модел-Закон за Меѓународни Комерцијални Арбитража усвоени од страна на Обединетите Нации Комисијата за Меѓународно Трговско Право (UNCITRAL) во 1985 година. Претходните законски одредби за арбитража беа содржани во три различни enactments, имено, Арбитража Акт, 1940, Арбитража (Протокол и Конвенцијата) Акт, 1937 година и на Странски Награди и признанија (Признавање и извршување) Акт, 1961. На Арбитража и Помирување Дело, 1996 има укине Арбитражи Акт, 1940 и Актите на 1937 година и 1961 година. њујоршката Конвенција од 1958 година за Признавање и извршување на Странски Арбитражниот Награди. Таа стана партија да 1958 година на Конвенцијата на 10-ти јуни 1958 година и го ратификува на 13 јули 1961 година. Индискиот Арбитража и Помирување Дело, 1996 година, се однесува на домашни арбитража во Индија и да меѓународна арбитража. Дел 2(1)(f) од законот ги дефинира 'Меѓународните Комерцијални Арбитража"како арбитража во врска со спорови кои произлегуваат од правните односи, без разлика дали договорни или не, смета како комерцијални според законот во сила во Индија, каде што најмалку една од страните е: друштво или здружение или телото на поединците чија централна управување и контрола се врши во било која земја освен Индија или Дел 7(2) обезбедува дека тоа може да биде во форма на клаузулата за арбитража во договорот или тоа може да биде во форма на посебен договор. Според член 7(4), арбитража договор во писмена форма, доколку тоа е содржано во: (а) документ потпишан од страните, (б) размена на писма, телекс, telegrams или други средства за телекомуникациски, обезбедување на копија од договор, (в) или размена на побарувањата и одбрана во кои постоењето на договорот е наводно од едната страна и не е одбиен од страна на други. Во делот 7(5), тоа е предвидено дека документ што содржи некоја клаузулата за арбитража може да бидат усвоени од страна на 'референца', со договор во писмена форма. Според законот, на арбитража трибунал може да владее на своја надлежност, вклучувајќи владејачката на било приговори во однос на постоењето или валидноста на арбитража договор, и за таа цел: на клаузулата за арбитража кои се составен дел на договорот ќе се смета како договор, независно од другите услови на договорот и одлуката на арбитражниот трибунал дека договорот е ништовни и неважечки, ќе не доведе, ipso јуре, застареноста на клаузулата за арбитража.

Една молба дека арбитражниот суд нема јурисдикција, сепак ќе мора да се постави на дневен ред не подоцна од поднесувањето на изјавата за одбрана.

Сепак, партијата нема да бидат спречени подигање на таква молба само затоа што тој има назначено или учествувале во назначувањето на посредува. Една молба дека арбитражниот трибунал е надминува обемот на неговата власт мора да биде зголемен штом прашање наводно да се надвор од опсегот на нејзините овластувања се зголеми во текот на арбитражниот постапки. Арбитражниот трибунал може, во секој од случаите наведени погоре, признавам подоцна една молба ако тоа го смета за одложувањето е оправдано. Арбитражниот трибунал мора да се одлучите за една молба за недостаток на јурисдикција или за трибунал го надминува делокругот на своите овластувања и каде арбитражниот трибунал е потребно решението со кое се одбива молба, ќе се продолжи со арбитражниот постапка и да се направи арбитражниот награда.

Една партија оштетениот со таква арбитражниот награда е слободен да се направи апликација за поставување настрана награда во делот триесет и четири од законот. Madan Ко. е познат по својата одлична Судски спорови и Арбитража Пракса Фирмата редовно обезбедува услуги за сите видови на судски постапки во сите Судови, Трибунали, Комисии, Форуми и други Органи.

Фирмата е искуство во парнична постапка, се протега на сите видови на судски постапки за поведување на постапка и гонети во земјата и странство, вклучувајќи и Обновување на Костуми, Сопственост Спорови, Трговски Спорови, Производ Одговорност, Повреда на права од Интелектуална Сопственост, за Уставни Прашања, Брачен Спорови, Притвор Тврди, Услугата Прашања, Банкарскиот Тврди, Банкрот и други спорови. Фирмата е успешно спроведена постапува арбитража за своите клиенти и во САД, Европа и Индија. Имаме постапува arbitrations поврзани со Комерцијални Договори, Соработка Спорови, Договорни Спорови, Градежни Договори, Услугата Договори, Работа и Одржување Спор според одредбите на Арбитража и Помирување Дело.